Společenství pro dům Františkova 903-911

Úvod
Novinky
O SVJ
Historie
Často kladené dotazy
Nabídka služeb
Ke stažení
Info kontrolní komise
Nabídka k prodeji
Fotogalerie
Desatero
Kamerový systém
Diskrétní zóna

Často kladené dotazy


Co dělat po nastěhování?

Co nejdříve po obdržení schváleného výpisu z katastru nemovitostí se přihlaste mailem, nebo osobně přijďte v návštěvní hodiny, kde se dozvíte více ohledně placení záloh, vyměníme si kontakty a budete alespoň v základních rysech uvedeni do života našeho domu.Rekonstrukce

Oznámení o rekonstrukci/inovaci bytu je nutné oznámit na SVJ a dle rozsahu prací případně i na Odboru výstavby ÚMČ Praha 14. Bližší informace poskytneme nejlépe osobně v návštěvních hodinách.

Základní pokyny:

informovat všechny spouobčany z Vašeho vchodu o plánované rekonstrukci.

Dále Vás žádáme o dodržení níže uvedených platných pravidel:

Veškeré práce je možné provádět pouze v pracovní dny a to vždy od 8:00 do 17:00 hod. !!!!!!!!!!

Uvedená stavební úprava bude provedena na Vaše náklady odbornou firmou.

Jako stavebník jste povinen zajistit odvoz stavebního materiálu a suti, průběžný i konečný úklid v objektu i před objektem, přičemž je zakázáno ukládat stavební odpad do sběrných nádob na domovní odpad.

Stavebník odpovídá za dodržování obecně platných bezpečnostních a protipožárních předpisů, domovního řádu (t.j. dodržování nočního klidu,...), za úklid společných prostor v souvislosti se stavební činností a za případné škody na majetku společenství, nebo třetích osob, vzniklé v souvislosti s prováděním stavebních prací.

Stavební úprava bude provedena za maximální ohleduplnosti vůči ostatním spolubydlícím a budou dodržovány podmínky domovního řádu. !!!!!!!!!!

Elektrická instalace vedená ve vybouraných panelech bude na vhodném místě ukončena v rozbočné krabici.

Zůstane zachován stávající způsob odvětrání do centrální vzduchotechniky resp. zabezpečeno odvětrání v nově vybudovaném WC.

Při výměně podlahových krytin bude zachována skladba podlah (zvuková izolace, hydroizolace).

Instalační šachta musí být v celé ploše za mísou WC přístupná. Musí být odnímatelná celá stěna resp. dvířka v celé šíři prostoru stoupacích rozvodů bytového jádra.

Při výměně rozvodů vody nedojde k porušení plomb na vodoměrech.

Rozvody vody a odpady budou vedeny v přizdívkách a budou opatřeny izolací a budou odděleny od stavebních konstrukcí tak, aby se zabránilo přenosu hluku z technologického zařízení.

Nebudou narušeny společné slaboproudé/silnoproudé rozvody.

Ze strany stavebníka (vlastníka bytu) bude dodržen zák. 183/2006 Sb. v platném znění.Co dělat v případě zjištěné poruchy?

V případě poruchy se obraťte na výbor nebo na správce objektu, tj. SBD Praha (technik objektu p. Martin Tomáš).Změna osob bydlících v bytě

Většina Společenství vlastníků má jako parametr k určování výše záloh a rozpočítávání nákladů ve vyúčtování stanovený počet nahlášených osob. Dle osob se nejčastěji rozpočítávají náklady na společnou elektřinu, odpad a úklid. Je tedy velice důležité, aby se v těchto domech správně a včas hlásily změny v počtu osob obývajících byt, které služby odebírají. Osoba obývající byt, nemusí mít trvale hlášený pobyt v obývaném bytě, ale pro rozúčtování služeb musí být nahlášená.

Povinnost hlášení osob plyne ze zákonu č. 67/2013 Sb., který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. V tomto zákoně, konkrétně v § 12 je uvedeno:

„Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.“

V případě, že by počet osob nebyl písemně nahlášen správci nebo výboru Společenství, je možno použít § 13, odst. 1, který říká:

„Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení...“.

Od 1.1 2016, po novele zákona 67/2013 Sb., může SVJ rozhodnout dvěma třetinami vlastníků o jiné výši pokuty, ale její výše nesmí přesáhnout 50 Kč za den prodlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nedojde k řádnému nahlášení počtu osob, může se situace dostat až do takového extrému, že se pokuta vyšplhá k několika tisícům korun.Jak je to se zdaněním příjmu z nebytových prostor?

K vydanému "Potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových prostor za r. 2009 Vám sdělujeme:

Ostatní poplatníci (zaměstnanci, důchodci....) jsou od podání přiznání a placení daně osvobozeni do celkové částky 6.000,- Kč ročně. To vychází z ustanovení § 38g Zákona č.586/1992 Sb.

Vzhledem k tomu, že SBD Praha / SVJ nedisponuje údaji o jednotlivých osobách samostatně výdělečně činných, musí tyto dokumenty vyhotovovat všem vlastníkům.Proč došlo ke sjednocení výše příspěvku na správu domu a pozemku u bytových a nebytových jednotek (garážová stání) za 1m2 podlahové plochy?

Stanovení příspěvku vlastníka nebytové jednotky (garáže) do dlouhodobé zálohy (fondu oprav) stejným způsobem jako stanovení příspěvku vlastníka bytové jednotky, tedy dle jeho výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu, je v souladu s ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění.

Vysvětlení:

1) Určení spoluvlastnických podílů

Spoluvlastnický podíl na společných částech domu je určen v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a je vymezen v prohlášení vlastníka budovy. Spoluvlastnický podíl na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Pokud tedy je např. bytová jednotka o velikosti 64 m2, součet všech ploch jednotek v domě 2850 m2, pak její spoluvlastnický podíl činí 64/2850. Stejně u garáží – nebytových jednotek.

2) Povinnost vlastníků jednotek přispívat na správu domu a pozemku.

- Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak (§ 13 zákona o vlastnictví bytů).

- Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 15 zákona o vlastnictví bytů).

Z výše uvedeného vyplývá povinnost podílet se na správě domu a pozemku dle velikosti spoluvlastnického podílu, tzn. přispívat do dlouhodobé zálohy (fondu oprav) dle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Pokud tedy je shromážděním odsouhlasena tvorba dlouhodobé zálohy např. ve výši 20,-Kč/m2/měsíc, použije se výpočet zálohy stejný pro bytovou jednotku i garáž (nebytovou jednotku) – 20,-Kč x m2 jednotky měsíčně.

Dům je vymezen jako celek Prohlášením vlastníka budovy, které je uloženo ve sbírce listin u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. V domě se nachází určitý počet bytových jednotek a určitý počet nebytových jednotek (garáží), které mají v Prohlášení vlastníka budovy určen spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Pro dům jako celek jsou schvalovány zálohy, dům jako celek hradí náklady na správu domu a pozemku, které jsou dále rozúčtovány jednotlivým vlastníkům. Změnu způsobu stanovení výše příspěvku na správu domu a pozemku lze provést pouze usnesením podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., odst. (4).

Stejný postup lze uplatnit také u způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky.Jaký je postup ohledně přiznání k dani darovací při převodu „družstevního“ bytu do vlastnictví?

Do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí je nabyvatel v případě bezúplatného převodu povinen přihlásit se k dani darovací.

V případě převodu bytové jednotky ve vlastnictví družstva do vlastnictví nabyvatele, člena společenství vlastníků jednotek, se jedná o bezúplatný převod (nabyvatelem nebyla hrazena kupní cena), který dle zákona podléhá darovací dani. Avšak v souladu s ustanovením § 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, je tento převod současně od této daně osvobozen, nicméně se standardně i v těchto případech daňové přiznání podává a osvobození se uplatňuje.

Již jsme se setkali i s takovým stanoviskem finančního úřadu, že v daném případě není nutné daňové přiznání podávat vůbec, avšak doporučujeme informovat se osobně na příslušném finančním úřadě (Finanční úřad pro Prahu 9).Dodávka teplé vody

Dodávka teplé vody se pohybuje v rozmezí od 45°C do 60°C. Standardně je dodávána v rozmezí 52°C až 55°C, aby byla úspěšně likvidována bakterie LEGIONELLA. Výjimka v dodávce teplé vody je, že nemusí být dodržena teplota v době špičky, to je od 19:00 - 20:00h.Provozní problémy

Úklid atd. - hlaste mailem.